АБСОРБЦІЯ

абсорбция - absorption - Absorption, Absorbieren, Aufsaugen, Einsaugen, Aufnahme - вбирання газів або рідин, а також електромагнітних коливань (світла і звуку) всім об'ємом (на відміну від адсорбції) рідини чи твердого тіла, що є абсорбентом. А. - один з видів сорбції рідини. А. - основа технологічних процесів вилучення парів води, вуглеводневих компонентів, сірчаних сполук і т.п. з потоків природного та синтетичного газів, очищення (знешкодження) газових викидів з метою охорони довкілля. Розрізняють хімічну та фізичну А. При хімічній А. компонент, який абсорбується, зв’язується в рідкій фазі у вигляді хімічної сполуки. При фізичній А, розчинення газу не супроводжується хімічною реакцією; поглинання компонента відбувається доти, поки його парціальний тиск у газовій фазі вищий від рівноважного тиску над розчином. А. процес вибірковий і оборотний. Величина А. (як наслідок дії), тобто поглинання, вбирання, всмоктування, визначаються розчинністю певного газу в рідкому розчиннику, а швидкість процесу (дії) – різницею концентрацій у газовій суміші і рідині. Якщо концентрація газу в рідині вища, ніж у газовій суміші, то він виділяється із розчину (десорбція). Вилучення речовини з розчину всім об’ємом рідкого адсорбента (екстракція) та із газової суміші розплавами (оклюзія) – процеси аналогічні А. Часто А. супроводжується утворенням хімічних сполук, (хемосорбція) і поверхневим поглинанням речовини (адсорбція). А. набрала значного поширення в коксохімічній промисловості для вловлювання сирого бензолу з коксового газу, а також для аналізу газів, у т.ч. рудникової атмосфери. А. використовується в збагаченні к.к. для надання збагачуваним мінералам бажаних властивостей або регулювання стану чи властивостей середовища, в якому здійснюється процес збагачення, а також для очищення відпрацьованих газів (повітря) від пилу та шкідливих газових домішок. Для реалізації А. використовують спеціальні пристрої - абсорбери; абсорбційне очищення газів провадиться у скруберах - апаратах зі зрошенням водою, суспензією або спеціальним розчином.

Гірничий енциклопедичний словник 

АБСЦИСА →← АБСОРБЦІЙНИЙ ОСУШНИК [СТИСНЕНОГО ПОВІТРЯ]

T: 0.079410404 M: 3 D: 3