АДИТИВНІСТЬ

аддитивность - additivity - Addition, Additivität – 1) Властивість величин, яка полягає в тому, що значення величини, яка відповідає цілому об’єкту, дорівнює сумі значень величин, що відповідають його частинам, незалежно від того, яким чином поділено об’єкт. Напр., А. властива для маси, об’єму і ваги тіла, довжини лінії, площі поверхні тощо. Інший приклад - маса молекули є сумою мас атомів, які входять до її складу; кожний з замісників, введений у вихідну молекулу, вносить адитивний внесок у зміну стандартної енергії Гіббса, що відповідає даній рівновазі. 2) Сумарна фізична властивість суміші, яка визначається як сума добутків молярних часток компонентів у суміші на властивості цих компонентів (правило адитивності Кея); приклади, для суміші газів – критичні тиск, температура, об'єм, густина і коефіцієнт стисливості газу.

Гірничий енциклопедичний словник 

АДИТИВНОСТІ ПРИНЦИП →← АДИНОЛ

T: 0.133831914 M: 3 D: 3